Borneo
Ecuador and Galapagos
Ethiopia

Namibia
Singapore
Thailand

Italy and Sardinia